Norsk: Bokmål, nynorsk og dialekter

Norsk er et nordisk språk i den germanske gruppa i den indoeuropeiske språkfamilien.

Den er det offisielle språket av Norge, og rundt 5,3 millioner mennesker snakker den som morsmål.

Bokmål eller nynorsk

Når det gjelder skriftspråk, finnes det to offisielle målformerer: bokmål og nynorsk.

Begge språker bli såne siden likestillingsvedtaket av 12. mai 1885, når nynorsk, før 1929 kalt landsmål, ble offentlig godkjent.

Det nynorsk skriftspråket er basert på talt norsk, med andre ord, de moderne norske dialekter som var snakket i forskjellige områder rundt Norge i 1800-tallet. Med denne tanken reiste Ivar Aasen rundt Norge i fire år for å samle inn ord og grammatiske opplysninger, med sikte på å skrive en grammatikk og en ordbok til å skape landsmålet, som skulle være nær til gammelnorsk. Denne ideen hadde også, noen år før, Peter Andreas Munch, som ville skape et norsk skriftspråk basert på en ren dialekt og en skrivemåte som kunne svare til norrønt.

Bokmål - nynorsk

Når vi snakker om talespråk, må vi snakke om norske dialekter. Nærmere 80 % av befolkningen snakker en dialekt som skiller seg fra standard østnorsk eller en annen variant av talt bokmål. Når man sier at noen snakker nynorsk, mener vi at de snakker dialekter som ligne til nynorsk normaltalemål, det vil si normert nynorsk.

Norske dialekter

Men… hvor mange dialekter finnes det i Norge? Det vet jeg ikke. Det finnes ikke et nøyaktig tall om hvor mange dialekter er i Norge, men de deles i to språklige hovedgrupper, østnorsk og vestnorsk, som likeså deles videre inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk. Av og til blir også innlandsmål regnet som en femte gruppe. Hver av disse gruppenne kan også være delt inn i flere.

Dialektene er som regel gjensidig forståelige, men har allikevel viktige forskjeller når det gjelder uttale, grammatikk, syntaks og vokabular. Vi kan snakke da om målmerket, som er et språkelig trekk som særmerker en dialekt og hjelper oss til å skille de ulike dialektene fra hverandre. Alle dialekter har sine særtrekk, og noen av dem er deles disse særtrekkene.

For eksempel, med unntak av bergensk, har dialektene og det nynorske standardspråket tre forskjellige kjønn. I bokmål er hunkjønn valgfritt, alle hunkjønnsord kan også være hankjønn.

Dialekter

Det finnes også forskjeller mellom dialektene basert, for eksempel, på tonegang, tykk og tynn l, skarre-r og rulle-r, palatalisering, apokope, personlig pronomen eller nektingsadverbet ”ikke”, som kan finnes som ”ikkje” i hele Vestlandet og Sørlandet utenom Kristiansand, ”itte” rund Mjøsa og i flatbygdene på Østlandet, inte eller ente helt sør i Østfold, ”itj” i Trøndelagsfylkene og på Nordmøre, ogv.

Noen ord som vi kan finne på konkrete dialekter er, for eksempel, løk, som betyr idiot eller snask, som er munn, på bergensk; eller habbis, hamburger, og seian?, som betyr hva sier du? på stavangersk.

Det er viktig å vite at det ikke er stigmatiserende å snakke dialekt i Norge i dag. Det er noe alle gjør overalt og hele tiden, og menneskene er nokså stolte over dialektene sine for de kan avsløre hvor de kommer fra, geografisk og sosialt sett.

Kebabnorsk

Til slutt, vi må ikke glemme at det finnes også sosiolekter, som oppstår på grunn av sosiale forskjeller i samfunnet. De kan vise hvor en person bor i en by, sine sosial bakgrunn og bakgrunnsland, sin alder, osv. En god eksempel av det er Kebabnorsk, som er brukt særlig blant arabisk, kurdisk og andre innvandrerungdom i østre deler av Oslo.

Kebabnorsk order

Hvis du er interessert i denne temaen, bør du skjekke…

Det samiske folket

Samene er en minoritetsgruppe som bor i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og på Kolahalvøya i Russland. De er den eldste befolkningsgruppe i Norden og kaller landet sitt Sápmi.

De snakker et språk som tilhører til den finsk-ugriske språkfamilien. Det er det samiske språket, og det finnes ti forskjellige dialekter som er ikke forståelig hverandre.

I Norge snnaker de nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Det er viktige variasjoner mellom dem.

Sami (lapones) en trajes tradicionales

Samisk familie og et tradisjonelt samisk telt, som var kalt lavvo.

Mange år siden, levde samene av fiske og jakt -de som bodde på kysten- og en annen gruppe var reindriftssamer, og de bodde i innlandet. Men i dag driver bare 10% av samene med reindrift, og de andre har forskjellige jobber.

Cirka 40 000 samer bor nå i Norge, 20 000 i Sverige, 4 000 i Finland og bare 2 000 i Russland.

Dåpsskalle.

Dåpsskalle.

Samene har hatt mange problemer fordi de ble ofte diskriminert. Til og med, enda i dag, noen kan ikke snakke samisk, fordi det var forbudt å snakke samisk på skolen i begynnelsen av 1900-tallet.

Nå har ting endret seg, heldigvis, og samene kjempe for å bevare deres språk og kultur. De også har et nasjonalt parlament nå, i Norge, som representerer dem i de politiske sakene. Det er Sametinget, og ligger i Karasjok. Parlamentsbygninga begynte å virke i 2000, men Sametinget ble åpnet 9. oktober 1989.

Det samiske flagget har de samiske fargene.

Det samiske flagget har de samiske fargene.

Samenes nasjonaldag er 6. februar, som feires det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Den samiske kunstneren Astrid Båhl designet det samiske flagget, godkjent i 1986. Det har fire farger -rød, grønn, gul og blå-, som representerer at samene bor i fire land, og det har en sirkel som symboliserer sola med rødt, og månen med blått. Det betyr også at livet er syklisk, som er reinsdyrmigrasjonen óg.

En særlig ting at vi finnes i den samiske kulturen er joikene. En joik er en spesiell samisk sang av samenes tradisjonelle folkemusikk, som har også en viktig betydning i den samiske religion. Joiken er et unik kulturelt uttrykk for det samiske folket.

Edvard Munch og de grafiske teknikkene.

Edvard Munch var en norsk maler, grafiker og kunstner. Han var symbolist og også en tidlig representant for den tyske ekspresjonismen.

Han ble født den tolvte desember i året 1863, på Engelaug gård i Løten, i Hedmark fylket.

Edvard Munch

Edvard Munch

Faren hans var Christian Munch, en militærlege, og mora hans het Laura Cathrine som dødet så tidlig. De hadde fem barn, Edvard, Peter Andreas, Laura Cathrine, Inger Marie og Sophie, som også dødet når hun var femten år gammel. Når Edvards mor dødet, søstre hennes, Karen Bjølstad, flyttet inn hos dem. Disse fakta merket liv hans.

Munchs kunst håndtere eksistensielle temaer som angst, død, kjærlighet, sjalusi og melankoli, som vi kan se i kunst hans.
Farger spiller også en tydelig symbolsk rolle.

Edvard Munchs grafiske produksjon var veldig utstrakt. Vi kan finne raderingsteknikker, tresnitt og litografi i hans arbeid.

Men, hva er disse teknikkene?

Raderingsteknikker er en form for dyptrykk, der motivet etses inn i trykkplaten ved hjelp av en syre.
Vi kan kontrollere resultatet av etsningen. Vi kan dekke metallplaten med voks, hardgrunn, mykgrunn, asfaltlakk og andre lakker, så det skal våre syrebestandig.

Motivet formes direkte i platen med en stikkel eller stålnål.
Etter kommer innfarging av platen. Papiret bør ligge en tid i vann.
Nå platen deretter blir sendt gjennom dyptrykkspressen.
Koldnålsradering, Kopperstikk, Mezzotint, Akvatintetsning,  og Etsning er de mest kjente av dyptrykksteknikkene.

Det syke barn. Radering

Det syke barn. Radering

Tresnitt er en av de eldste grafiske trykkteknikkene for bilder. Tresnitt er et høytrykk, fordi de partiene i trykkplaten som skal være med farge, er opphøyd.Motivet i bildet skjæres derfor ut på en planslipt treplate. Alt som skal være hvitt, skjæres bort med kniv, huljern eller kobberstikler, og motivet blir stående igjen i opphøyet relieff.

Edvard Munch skar opp motivet og trykkplata i grove biter, valse delene inn i forskjellige farger og sette bitene sammen som i et puslespill før han trykte bildet.

Kiss IV. Fargetresnitt.

Kiss IV. Fargetresnitt.

Litografi er en trykkmetode hvor er såkalt plantrykk og bygger på at fett og vann avstøter hverandre.

Først vi tegner på en litostein, som er en porøs kalkstein, med et fett litokritt eller med feit litotusj.
Nå vi bruker også plater av aluminium som litostein.

Da vi prepareres steinen med en oppløsning av salpetersyre og gummi arabicum. Steinen fuktes med vann, og vi kan valse inn trykksverten. Så steinen er klar for trykk på papir med en litografisk trykkpresse.

Selvportrett, 1895. Litografi

Selvportrett, 1895. Litografi.

Til slutt må dere ikke glemme… at Edvard Munch var også en maler.
Men det er annen historie!

Vise presentasjonen

Vocabular